خانم کاسگری اولین زن معاون تنکابن

🇮🇷🇮🇷🇮🇷 باز هم بابلسریها 🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ♨️ اولین زن معاون برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن منصوب گردید. نامبرده اهل بابلسر می باشد 🌀 طی حکمی از سوی احمدحسین زادگان استاندار […]