پرونده تخلف سنگین برای واحد عرضه کننده لوازم خانگی

برای یک واحد عرضه کننده لوازم خانگی در مازندران پرونده تخلف به ارزش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تشکیل شده است.