بومگردی عامل محرک اقتصاد روستایی است / بازنگری طرح های هادی مورد توجه جدی قرار گیرد

مهدی رازجویان توسعه بومگردی روستایی را عامل محرک اقتصادی در مناطق مختلف استان دانست، خاطر نشان کرد: طرح های هادی از جمله مسائل و دغدغه های فراروی روستاها است و بازنگری طرح های هادی باید […]