جلسه تعریض جاده اجاکسر به رزکنار برگزارشد

لسه بررسی مشکلات و موانع تعریض جاده اجاکسر به رزکنار به ریاست مجتبی قلی پور باقری فرماندار شهرستان بابلسر برگزار شد