جلسه ستاد مدیریت بحران

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بابلسر به ریاست احمد واثق نژاد معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار شد